วันเสาร์, กันยายน 18, 2547

MenuetOS Version 0.78 pre3 released
เปลี่ยนแปลง screen layout , panel app. ใหม่
เมนู , icon ต่างๆ แก้ไขได้ทันทีใน file โดยไม่ต้อง reboot

Os ตัวนี้เขียนมากับ 32-bit Assembly ล้วนครับ..(เก๋าโคด)
แต่ไม่ได้เขียนตาม POSIX เพื่อลดความซับซ้อน (อ้างว่าความซับซ้อน
จะก่อให้เกิด bug มากมายตามมา)
ดู screenshot 0.78 pre3


สุดท้ายนี้ขอบอกว่า...เหมาะสำหรับ ASM programmer เป็นอย่างยิ่ง...

ไม่มีความคิดเห็น: