วันพุธ, กุมภาพันธ์ 06, 2551


วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 05, 2551

test syntax highlighting:

class Hello
attr_reader :name
def initialize(name)
@name = name
end

def good?
true
end
end

hello = Hello.new("Jack")
hello.name
hello.good?