วันจันทร์, ธันวาคม 08, 2551

Some kinds of wallProbably, fine answer means project is going well for someone, but for real worker it might mean something else.

วันเสาร์, ธันวาคม 06, 2551

"Life’s too short to just sit around. Go out and do something"inspired by Aaron's ..

วันพุธ, ธันวาคม 03, 2551

L♡ve is in the airfrom: Top 10 reasons why we ♡ Rails

วันศุกร์, กรกฎาคม 04, 2551

On a different stand point.

วันศุกร์, มิถุนายน 20, 2551วันอาทิตย์, มิถุนายน 01, 2551
From: www.zdnet.com.au

วันศุกร์, พฤษภาคม 30, 2551

someone notices that binary of Google I/O t-shirts spell GOOGLEKO which should be GOOGLEIO.

Let test with my Ruby.

#googleio.rb
#!/usr/bin/env ruby
module TextToBinary
def TextToBinary.encode(text)
text.scan(/./m) do |char|
(@bin ||= []) << char.unpack('B8').first.scan(/./m).map { |bit| bit = bit.eql?('1') ? '0' : 'o' }
end
return @bin
end
end

name = 'GOOGLEIO'
on_tshirt = 'GOOGLEKO'

outputs = TextToBinary.encode(name)
puts "-----#{name}-----"
outputs.each { |out| p out }

puts "BUT!"

puts "-----#{on_tshirt}----"
result = TextToBinary.encode(on_tshirt)
result.each { |res| p res }

Funny.

วันเสาร์, พฤษภาคม 24, 2551

incredible guitar player"Human knows that he can play guitar with their finger and he thinks it's such a 'make sense' way to make sweet-sounding song.
Yes,we agree.
Above all, god knows that human doesn't know everything. God says that it just works for you but man says it's awesome solution ever in my age.
...Even in fundamental particle, we don't know what the Quarks is.", ZDK said.

วันเสาร์, พฤษภาคม 17, 2551

ได้สติกเกอร์จาก Creative Hacker มา

สำหรับใครไป BarCamp Chiangmai เดี๋ยวคงจะได้กัน :)

วันศุกร์, พฤษภาคม 16, 2551

เอามาแบ่งปัน เผื่อ tweetple ท่านไหนอยากเอาไปเล่น
เขียนเล่นๆได้ออกมาแบบนี้
อย่าหวังผลว่าจะถูกต้องมาก เขียนเอามันส์ :)

#! /usr/bin/env ruby
################################################
# pre-installed
# 1. sudo gem install activesupport
# 2. sudo gem install hpricot
# 3. sudo gem install gchart
# How to run?

# username = 'whoyouare'
# city = 'whereareyou'
# tweets = Tweet.new(username, :local => city) #
# tweets.stats(:of => :last_24hrs)

# just for fun script, dont' trust the result :P
#################################################
require 'rubygems'
require 'activesupport'
require 'hpricot'
require 'open-uri'
require 'gchart'

class Tweet
def initialize(username, options={})
@username = username
@twittr_url = "http://twitter.com/#{@username}"
@page = 1
@doc = Hpricot(twittr_page)
@tweets = [current_tweet]
@tweets.concat(page_tweets)
local = options[:local]
locality(local) unless local.nil?
end

def locality(city)
# where else you could add.. i'm lazy...
case city
when 'bangkok'
@zone_offset = 7
when 'london', 'paris'
@zone_offset = 1
when 'boston'
@zone_offset = -4
else
@zone_offset = 0
end
end

def twittr_page
page = ""
open("#{@twittr_url}?page=#{@page}",
"User-Agent" => "Ruby/#{RUBY_VERSION}",
"From" => "zdk",
"Referer" => "http://ziddik.blogspot.com/") {|f|
f.each_line { |line| page << line }
}
page
end

def current_tweet
tweet,time = @doc/'div.desc'/'p'
tweet = tweet.inner_html
time = DateTime.parse(time.at('abbr')['title'])
[tweet, time]
end

def page_tweets
(@doc/'div.tab'/'tr.hentry').map do |tweet|
tweet,time = tweet/'span'
tweet = tweet.inner_html.gsub(/^\s*(.*)\s*$/, '\1')
time = DateTime.parse(time.at('abbr')['title'])
[tweet, time]
end
end

def has_older?
(@doc/'div.tab'/'div.pagination'/'a').last.inner_text =~ /Older/
end

def each_tweet
if @tweets.empty?
return nil unless has_older?
@page += 1
@doc = Hpricot(twittr_page)
@tweets = page_tweets
end
@tweets.shift
end

def break_when(options = {})
current_time = options[:current]
tweet_time = options[:tweet]
case options[:stat]
when :last_24hrs
ressult = current_time.yesterday >= tweet_time and tweet_time.year == current_time.year
when :per_hour
result = current_time.months_ago(1) >= tweet_time # get 1 month stats
end
return result
end

def parse_date(time)
return DateTime.parse(time)
end

def get_stats(stat)
hour_data = Array.new(24, 0)
current_update_time = current_tweet.last
while t = each_tweet
tweet,time = t
hour_data[(time.hour+(@zone_offset))%24] += 1
current_year = DateTime.now.year
current_time = parse_date(current_update_time.to_s)
tweet_time = parse_date(time.to_s)
break if break_when(:stat => stat, :current => current_time, :tweet => tweet_time)
end
chart_url = GChart.line(
:title => "#{@username} Tweets #{stat.to_s.humanize}",
:data => hour_data,
:width => 400,
:height => 300,
:extras => { 'chxt' => 'x,y', 'chxl' => "0:|#{(0..23).to_a.join('|')}|1:|#{hour_data.min}|#{hour_data.max}" }
).to_url
puts chart_url
end

def last_24hrs_stats
get_stats(:last_24hrs)
end

def per_hour_stats
get_stats(:per_hour)
end

def stats(options = {})
case options[:of].to_sym
when :last_24hrs
last_24hrs_stats
when :per_hour
per_hour_stats
end
end
end

username = 'zdk'
city = 'bangkok'
tweets = Tweet.new(username, :local => city) #
tweets.stats(:of => :last_24hrs)

วันเสาร์, พฤษภาคม 03, 2551


From toybox to toolshed

วันอาทิตย์, เมษายน 20, 2551

เห็นเล่นกันพักใหญ่แล้ว...
ขอแป๊ะไว้บ้าง เดี๋ยวตกเทรนด์


ว่างจัดเป็น chart สวยงาม


เขียนด้วย Ruby เผื่อใครอยากเล่น

1 #history.rb
2
def run(command)
3 IO.popen(command, 'r+') do |io|
4 io.close_write
5 return io.read
6 end
7 end
8
9 commands = {}
10 history = run("cut -f1 -d' ' /Users/zdk/.bash_history | sort | uniq -c | sort -nr | head -n 10")
11 history.each do |line|
12 tmp = line.strip.split
13 key = tmp[1]
14 value = tmp[0]
15 commands[key] = value unless key.nil? or value.nil?
16 end
17
18 base_url = "http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chd=t:"
19 names = commands.keys * "|"
20 freqs = commands.values * ","
21 chart_size = "&chs=250x100&chl="
22
23 url = base_url
24 url << freqs + chart_size + names
25
26 puts url

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 06, 2551


วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 05, 2551

test syntax highlighting:

class Hello
attr_reader :name
def initialize(name)
@name = name
end

def good?
true
end
end

hello = Hello.new("Jack")
hello.name
hello.good?