วันศุกร์, เมษายน 30, 2547

ปี 2003 A.M. Turing Award ให้แก่ Alan Kay เป็นผู้หนึ่งซึ่งริเริ่มแนวคิดการใช้ object-oriented programming languages
และเป็นหัวหน้าทีม develop Smalltalk ขึ้นมา

ไม่มีความคิดเห็น: