วันอังคาร, พฤศจิกายน 01, 2548

โรคไข้หวัดนก คือโรคติดต่อระบาดในสัตว์ปีกโดยเฉพาะในไก่ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Avian
Influenza type A ในตระกูล H5N1 ตามปกติโรคนี้ติดติดต่อมายังคนไม่ง่ายนัก เฉพาะคนที่สัมผัส
ใกล้ชิดกับสัตว์ที่เป็นโรคซึ่งอาจจะติดเชื้อและอาจทําให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ มีรายงานการเกิ ด
โรคในคนเป็นครั้ งแรกในปี ค.ศ.1997(พ.ศ.2540) เมื่อเกิดโรคระบาดของสัตว์ปีกในฮ่องกง มี รายงาน
ผู้ป่วย 18 รายและเสียชีวิต 6 ราย ในปลายปีพ.ศ.2546 มีการระบาดในหลายประเทศ


ไวรัสไข้หวัดนกสามารถพบในเปลือกไข่ชั้นในและชั้นนอก อย่างไรก็ตาม การติดต่อจากแม่ไก่ผ่านมายังลูกไก่ทางไข่
(Vertical transmission) ยังไม่มีการรายงาน ส่วนการติดต่อโรคผ่านไข่ไปยังฟาร์มอื่นนั้นมักเกิดจากการปนเปื้อนเชื้อ
ที่เปลือกไข่ หรือถาดไข่ และจัดเป็นการติดต่อที่สําคัญวิธีหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: